<< (முன்னைய மாதம்) ஜூன் 2017(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 22;30,23;6-11யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;20-26
2
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 25;13-21யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;15-19
3
பாஸ்கா காலம்
7ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 28;16-20,30-31யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 21;20-25
4
பாஸ்கா காலம்

திருத்தூதர்பணி 2: 1-11

1 கொரி 12: 3-7, 12-13

புனித யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம்: 20:19-23
5
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித பொனிப்பாஸ்

தோபித்து 1;1-3, 2;1-8மாற்கு 12;1-12
6
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்
புனித நோபேட்

தோபித்து 2;9-14மாற்கு 12; 13-17
7
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்த3;1-11, 16-17மாற்கு 12;18-27
8
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 10; 7: 1,9-14; 8: 4-8மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 28b-34
9
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 11: 5-17மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 35-37
10
பொதுக்காலம்
9ஆம் வாரம்


தோபித்து நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1, 5-15, 20மாற்கு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12: 38-44
11
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்
பரிசுத்த தம திருத்துவம் பெருவிழா

விடுதலைப் பயண நூலிருந்து வாசகம்.34:4-6, 8-9

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம்; திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 13:11-13

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். 3:16-18
12
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்1;1-7மத்தேயு5;1-12
13
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 18-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 13-16
14
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர் 3;4-11மத்தேயு 5;17-19
15
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


புனித பவுல் 2கொரிந்தியருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 3;15,4;1,3-6புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;20-26
16
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


2கொரிந்தியர்4;7-15மத்தேயு5;27-32
17
பொதுக்காலம்
10ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 5: 14-21மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5: 33-37
18
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் திரு உடல் திரு இரத்தம் பெருவிழா

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 8: 2-3,14-16

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 10: 16-17

யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 51-58
19
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதியஇரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 6;1-10புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியில் இருந்து வாசகம் 5;38-42
20
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்8;1-9புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 5;43-48
21
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


புனித பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 9;6-11புனித மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6;1-6,16-18
22
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்


திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11: 1-11மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 6: 7-15
23
பொதுக்காலம்
11ஆம் வாரம்
இயேசுவின் திருஇதயம்

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 6-11

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 7-16

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 11: 25-30
24
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்
புனித திருமுழுக்கு யோவானின் பிறப்பு

இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் 49: 1-6

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 22-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 57-66, 80
25
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


எரேமியா நூலிலிருந்து வாசகம்: 20:10-13

திருத்தூதர் பவுல் ரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம்: 5:12-15

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் : 10: 26-33
26
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-9மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 1-5
27
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 2,5-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 6,12-14
28
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்க நூலிலிருந்து வாசகம் 15: 1-12,17-18மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 7: 15-20
29
பொதுக்காலம்
13ஆம் வாரம்
புனிதர்கள் பேதுரு பவுல்

திருத்தூதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-11

திருத்தூதர் பவுல் திமொத்தேயுவுக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 4: 6-8, 17-18

+மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16: 13-19
30
பொதுக்காலம்
12ஆம் வாரம்


தொடக்கநூலில் இருந்து வாசகம் 17;1,9-10,15-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 8;1-4