<< (முன்னைய மாதம்) ஆகஸ்ட் 2017(அடுத்த மாதம்) >>
திங்கள்செவ்வாய்புதன்வியாழன்வெள்ளிசனிஞாயிறு
1
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித அல்போன்ஸ் மரியலிகோரி

விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 33;7-11 34;5-9 28மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;36-43
2
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 34: 29-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 44-46
3
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்


விடுதலைப் பயண நூலிலிருந்து வாசகம் 40: 16-21, 34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13: 47-53
4
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
புனித ஜோன் மரியவியானி

லேவியர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம்23;1,4-11,15-16,27,34-38மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 13;54-58
5
பொதுக்காலம்
17ஆம் வாரம்
தூய கன்னி மரியாளின் பேராலய நேர்ந்தளிப்பு

லேவியர் நூலிலிருந்து வாசகம் 25: 1, 8-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 1-12
6
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
ஆண்டவரின் தோற்றமாற்றம் விழா

இறைவாக்கினர் தானியேல் நூலிலிருந்து வாசகம் 7: 9-10,13-14

திருத்தூதர் பேதுரு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 1: 16-19

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 1-9
7
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை11;4-15மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14;13-21:
8
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித டொமினிக் (சுவாமிநாதர்)

எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 12: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 22-36
9
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் 13: 1-2,25-33, 14: 1,26-30,34-35மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
10
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்
புனித லோறன்ஸ்

2கொரிந்தியர் 9;6-10யோவான் எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 12;24-26
11
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 4;32-40மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 16;24-28
12
பொதுக்காலம்
18ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 6: 4-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17: 14-20
13
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


அரசர்கள் முதல் நூலிலிருந்து வாசகம். 19:9, 11-13

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். 9: 1-5

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 14: 22-33
14
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
புனித மாக்ஸ்மிலன் மேரி கோல்பே

இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம் 10;. 12-22மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 17;22-27
15
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்
தூய கன்னிமரியாளின் விண்ணேற்பு விழா

திருத்தூதர் யோவான் எழுதிய திருவெளிப்பாட்டி லிருந்து வாசகம் 11: 19ய; 12: 1-6,10யb

திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய முதல் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 15: 20-26

+லூக்கா எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 1: 39-56
16
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


இணைச்சட்ட நூலிலிருந்து வாசகம். 34;1-12மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18;15-20
17
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 3: 7-10, 11, 13-17மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 18: 21 - 19: 1
18
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 1-13மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 3-12
19
பொதுக்காலம்
19ஆம் வாரம்


யோசுவா நூலிலிருந்து வாசகம் 24: 14-29மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 19: 13-15
20
பொதுக்காலம்
20ஆம் வாரம்


இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம். 56:1, 6-7

திருத்தூதர் பவுல் உரோமையருக்கு எழுதிய திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் 11:13-15,29-32

மத்தேயு எழுதிய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம் 15: 21-28
21222324252627
28293031